Inteligentní rozesílání – optimalizace databáze příjemců při e-mailových rozesílkách

Michal Krejčí Michal Krejčí
3. června 2024

E-mailové rozesílky jsou v rámci marketingových kampaní stále klíčovým nástrojem k udržování kontaktu se zákazníky a potenciálními klienty. Pro úspěšnost takových kampaní je však zásadní kvalita databáze příjemců, na kterou jsou tyto e-maily zasílány.

Ideální praktikou je databázi příjemců udržovat aktuální a nesbírat ani neimportovat do databáze nahodilé příjemce, nebo příjemce bez souhlasu dle GDPR. Z databáze je také důležité pravidelně odstraňovat adresy, které jsou neexistující, neplatné, neaktivní, nebo které slouží jako SPAM pasti.

V případě nečištěné databáze totiž může během rozesílek míra nedoručených e-mailů stoupnout nad nechtěnou úroveň, po které vás začnou e-mailové servery vyhodnocovat jako nespolehlivého rozesilatele a nakonec i blokovat nejen vás, ale také IP adresu, ze které rozesílka probíhá.

Abychom v Boldem předcházeli podobným nechtěným situacím, nabízíme zákazníkům v rámci tarifu Profi funkci Inteligentního rozesílání, která během rozesílek automaticky vyhodnocuje kvalitu databáze a v případě překročení stanovené hranice rozesílání pozastaví, aby se minimalizovalo riziko vysoké míry vrácených e-mailů.

Jak funkce Inteligentního rozesílání funguje?

Pokud v rozesílce počet příjemců přesahuje 1 000, budou e-maily automaticky odesílány ve dvou dávkách. Tato informace bude uvedena také v detailu rozesílky.

Pokud bude míra nedoručených e-mailů u první rozesílky nižší než 1 %, druhá dávka se pošle na všechny příjemce. V opačném případě dojde k pozastavení rozesílky a uživatel obdrží informaci o rizicích takového rozesílání a návrhy k řešení.

Co se stane po překročení míry nedoručení 1 %?

Pokud při rozesílání dojde k překročení míry nedoručení ve výši 1 %, dojde k:

  1. Pozastavení rozesílky: Rozesílka bude okamžitě pozastavena, aby se zabránilo dalšímu zhoršování reputace odesílatele.
  2. Informování podpory i zákazníka: O vzniklé situaci bude informován zákazník spolu s oddělením podpory.
  3. Nabídka řešení: Podle situace budou zákazníkovi nabídnuty možnosti řešení. Typicky jde o dvě možná řešení: buď si zákazník databázi pročistí sám, nebo využije některé z placených služeb, která pomůže s čištěním databáze a zajištěním vyšší kvality příjemců.

Inteligentní rozesílání pro stávající zákazníky

Současní zákazníci mohou funkci Inteligentního rozesílání využít, pokud mají aktivován tarif Profi. Tento tarif poskytuje pokročilé nástroje a funkce, které umožňují lepší správu e-mailových kampaní a zajištění vyšší kvality databáze.

Inteligentní rozesílání pro nové zákazníky

Pro nové zákazníky jsou pravidla pro použití funkce Inteligentního rozesílání následující:

  1. Tarifní zákazníci: Inteligentní rozesílání mohou využívat pouze zákazníci, kteří si platí tarif Profi.
  2. Počet příjemců: Omezení se vztahuje pouze na kampaně, kde je počet příjemců nad 1 000.
  3. Časová prodleva: Při odesílání e-mailových kampaní bude nastavena časová prodleva mezi jednotlivými dávkami, která se pohybuje v rozmezí 2–4 hodin.

Inteligentní rozesílání pro nové zákazníky s databází nad 50 000 příjemců

Pro nové zákazníky s databázemi nad 50 000 příjemců platí obdobná pravidla s několika specifikacemi:

  1. Dávkování: E-maily budou dávkovány po cca 10 000 příjemcích.
  2. Časový interval: Rozesílka bude probíhat postupně, s časovým intervalem 2–4 hodin.
  3. Míra nedoručení: Pokud míra nedoručení přesáhne 1 %, rozesílka bude pozastavena.
  4. Dvě rozesílky: Stejně jako u menších databází, i zde budou e-maily odesílány ve dvou dávkách.

Manažerské shrnutí

Inteligentní rozesílání je efektivní nástroj, který pomáhá udržovat vysokou kvalitu e-mailových kampaní tím, že omezuje odesílání e-mailů na základě kvality příjemců v databázi. Tento systém je klíčový k zajištění, aby e-mailové kampaně dosahovaly maximální efektivity a minimalizovaly se negativní dopady vysoké míry nedoručitelných e-mailů. Pro firmy je tedy důležité dbát na kvalitu svých databází a využívat pokročilé nástroje, jako je Inteligentní rozesílání Boldem, pro optimalizaci svých marketingových aktivit.